http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/konkurs.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/listki.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/kalendarz2016.pdf


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/ksiazka1.pdf

http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/nagroda.php


obrazek

„Ochrona zadrzewień - promocja rodzimych gatunków drzew północno - wschodniej Polski”
Projekt realizowany w ramach Programu PL02 - "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów", dofinansowywany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”.


Czas trwania projektu: kwiecień 2014 - kwiecień 2016
Całkowity koszt projektu: 476 091,00 PLN
Dofinansowanie pochodzące ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014: 428 387,00 PLN

obrazek Realizacja projektu ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Działania prowadzone będą na terenach gmin, w których granicach wyznaczono obszar sieci Natura 2000 "Ostoja Wigierska" oraz miasta Suwałki. Treść programu skierowana jest głównie do mieszkańców tego terenu, ale pośrednio również do ogółu społeczeństwa regionu północno-wschodniej Polski. Projekt ten ma za zadanie kształtować świadomość społeczeństwa od najmłodszych lat w kierunku poznania znaczenia i roli zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności, zapoznać z gatunkami drzew naturalnie występującymi na terenie północno -wschodniej Polski, zaznajomić społeczeństwo z przepisami dotyczącymi ochrony zadrzewień. Atrakcyjność prowadzonych działań zapewni zastosowanie elementów technologii 3D w trakcie szkoleń, zajęć edukacyjnych i imprez promocyjnych.

Cele do osiągnięcia:
1. Zwiększanie potencjału różnorodności biologicznej poprzez zakładanie zadrzewień na terenach wiejskich i miejskich.
2. Promocja rodzimych gatunków drzew charakterystycznych dla terenów północno-wschodniej Polski.
3. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców terenu objętego projektem w zakresie roli zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności.
4. Stworzenie bazy zdjęć rodzimych gatunków drzew północno-wschodniej Polski.
Grupy docelowe:
1. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna.
2. Mieszkańcy terenów objętych projektem.
3. Ogół społeczeństwa regionu.
Oczekiwane rezultaty:
1. Akceptacja społeczna regionu dla zwiększania powierzchni zadrzewień jako bazy różnorodności biologicznej.
2. Ograniczenie wprowadzania gatunków obcych i zwiększenie udziału drzew rodzimego pochodzenia.
3. Poszanowanie prawa w zakresie ochrony zadrzewień.
4. Baza zdjęć rodzimych gat. drzew regionu.
5. Wzmocnienie roli stowarzyszenia CAS PRYZMAT w zakresie działań związanych z ochroną środowiska.
6. Upowszechnienie metod szkoleniowych z wykorzystaniem nowych technologii.

obrazek

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w realizacji projektu. Informację o przewidywanych terminach poszczególnych działań zamieszczać będziemy na bieżąco na naszej stronie oraz rozpowszechniać poprzez plakaty i ulotki wśród mieszkańców regionu.Liczba odsłon: